Ogólny Regulamin Panelu Kontrahenta

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ogólny Regulamin Panelu Kontrahenta, zwany w dalszej części ORPK, określa zasady, na jakich świadczone są usługi na rzecz Kontrahenta przez Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2/312, 45-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536049 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), REGON: 360356689, NIP: 7543087776 – zwaną w dalszej części Getso.pl.
 2. Kontrahentem jest wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem posiadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, zawierająca z Getso.pl umowę o świadczenie usługi.
 3. Getso.pl za pomocą i pośrednictwem Panelu Kontrahenta nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80).
 4. Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.
 5. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres Abonamentowy to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Kontrahentowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku i elektronicznym formularzu zamówienia usługi.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Treść umowy między Getso.pl a Kontrahentem wyznacza każdorazowo ORPK, odpowiednie Regulaminy oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 9. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w ORPK mają to samo znaczenie w Regulaminach, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminów.
 10. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku braku takowej zgody, Kontrahent zobowiązany jest złożyć odpowiednią dyspozycję na adres [email protected]. Wówczas faktury przesyłane będą pocztą tradycyjną.

§2
PANEL KONTRAHENTA

 1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez Getso.pl na rzecz Kontrahenta, niezbędne jest założenie przez Kontrahenta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez Getso.pl, zwanym w dalszej części Panelem Kontrahenta.
 2. Kontrahent, zakładając konto w Panelu Kontrahenta wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z Panelu Kontrahenta. Kontrahent zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu Kontrahenta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła. Getso.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Kontrahenta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Kontrahenta.
 3. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień ORPK lub Regulaminów świadczenia poszczególnych usług w Getso.pl, którymi Kontrahent jest związany, a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania usług Getso.pl do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Getso.pl może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Kontrahenta.

§3
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Kontrahenta w związku lub podczas korzystania z Panelu Kontrahenta, jest Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2/312, 45-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536049 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), REGON: 360356689, NIP: 7543087776.
 2. Getso.pl zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Kontrahenta usługi.
 3. W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi, Getso.pl gromadzi dane podane przez Kontrahenta w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:
  1. adres poczty elektronicznej;
  2. nazwę i adres firmy;
  3. imię i nazwisko osoby kontaktowej;
  4. numer telefonu;
  5. NIP;
  6. adres strony profilowej Kontrahenta w serwisie Facebook.com;
  7. adres strony internetowej Kontrahenta.
 4. W przypadkach wymaganych przepisami RODO, wyrażenie przez Kontrahenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury, mającej na celu umożliwienie skorzystania z Panelu Kontrahenta.
 5. Podstawą przetwarzania przez Getso.pl danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Kontrahenta, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6, ust. 1, lit. b RODO).
 6. Dane osobowe przekazane przez Kontrahenta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy przez Getso.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez Getso.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. do celów księgowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta będą podmioty uczestniczące w realizacji usługi. Lista możliwych odbiorców przedstawiona została w Polityce prywatności dostępnej w serwisach Getso.pl.
 8. Kontrahent zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Panelu Kontrahenta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Kontrahenta nie są prawdziwe lub kompletne, Getso.pl ma prawo usunąć konto w Panelu Kontrahenta wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Kontrahentem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego konta. Przed wypowiedzeniem umów Getso.pl wezwie Kontrahenta do poprawienia lub uzupełnienia danych, wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Kontrahenta.
 9. Getso.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Kontrahenta jest dobrowolne.
 10. Kontrahent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Kontrahenta.
 11. Kontrahentowi przysługuje prawo do sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 12. Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Kontrahent cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
  3. Kontrahent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na realizowanym przez Getso.pl prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kontrahenta, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Kontrahent ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Getso.pl na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Getso.pl nie potrzebuje już danych osobowych Kontrahenta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Kontrahentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Kontrahent wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust .1 RODO) wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Getso.pl są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Kontrahenta.
 14. Jeżeli Kontrahent zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania, Getso.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Kontrahenta, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Kontrahent zostanie poinformowany.
 15. Kontrahentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kontrahenta, Kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Getso.pl ma prawo zażądać od Kontrahentów dokumentów, poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów, poświadczających status prawny Kontrahenta.
 18. Wezwanie, o którym mowa w ust. 17, Getso.pl prześle Kontrahentowi na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Kontrahenta.
 19. Kontrahent, na żądanie Getso.pl, ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów, o których mowa w ust. 17, w ciągu dziesięciu dni od daty wezwania do przesłania kopii dokumentów.
 20. W przypadku niespełnienia przez Kontrahenta warunku wskazanego w ust. 19, Getso.pl może zawiesić dostęp do konta w Panelu Kontrahenta lub całkowicie je usunąć, wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami, bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi. Getso.pl ma prawo odmówić Kontrahentowi świadczenia usług na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2008 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).
 21. Kontrahent, akceptując ORPK, oświadcza, że został poinformowany o prawach opisanych w ust. 10-16.

§4
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GETSO.PL

 1. Getso.pl zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Kontrahenta usługami, Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności, za którą Getso.pl zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi;
  2. utraconych przez Kontrahenta korzyści;
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona;
  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi;
  5. skutków naruszenia przez Kontrahenta postanowień umowy o świadczenie usługi;
  6. skutków wykorzystania pobranych przez Kontrahenta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania, ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Getso.pl;
  7. skutków udostępnienia przez Kontrahenta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi;
  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Kontrahenta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Kontrahenta przed dostępem takich osób.
 3. Odpowiedzialność Getso.pl względem Kontrahenta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Kontrahenta z tytułu świadczenia tej usługi.

§5
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAHENTA

 1. Kontrahent zobowiązany jest do informowania Getso.pl o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 2. Kontrahent zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za usługi.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w celu zamawiania usług.
 4. Kontrahent zobowiązany jest naprawić Getso.pl wszelkie szkody, jakie Getso.pl poniesie w związku z korzystaniem przez Kontrahenta ze świadczonej mu usługi z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
 5. Kontrahent zobowiązuje się do współdziałania z Getso.pl w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności Getso.pl w związku z usługami świadczonymi na rzecz Kontrahenta.

§6
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Kontrahent zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. Zabrania się wykorzystywania Usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjętych jako erotyczne lub pornograficzne.
 3. W przypadku uzyskania przez Getso.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z usługi przez Kontrahenta, Getso.pl ma prawo zablokować świadczoną usługę.
 4. W przypadku uzyskania przez Getso.pl informacji o korzystaniu przez Kontrahenta z usługi niezgodnie z ORPK lub Regulaminem bądź niezgodnie z przepisami prawa, Getso.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Kontrahenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 5. Kontrahent zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Kontrahent udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Kontrahent udostępnia usługę.
 6. Kontrahent oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Kontrahenta na potrzeby realizacji usług przez Getso.pl na jego rzecz, w przypadku których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne), Kontrahent posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. Getso.pl zastrzega sobie prawo do wezwania Kontrahenta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie, co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, Getso.pl przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

§7
DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

 1. W celu świadczenia usług z należytą starannością, Getso.pl ma prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach, za pomocą których świadczona jest usługa.
 2. Getso.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Kontrahenta.

§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Kontrahenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do Getso.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny Getso.pl i określać:
  1. dane Kontrahenta, umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Kontrahenta;
  2. usługę, której reklamacja dotyczy;
  3. zarzuty Kontrahenta, co do wskazanej usługi;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualne żądanie Kontrahenta związane ze złożoną reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Kontrahenta. Do reklamacji należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.
 3. Getso.pl zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć, lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Kontrahent zobowiązany jest ustosunkować się do rozwiązań przygotowanych w wyniku postępowania reklamacyjnego najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od powiadomienia o wyniku postępowania reklamacyjnego. W razie braku akceptacji lub zgłoszenia uwag w przeciągu tego terminu, wyżej wymienione rozwiązania uważa się za zaakceptowane.
 5. Reklamacje dotyczące rozwiązań wymienionych w ust. 4, zaakceptowanych w prawidłowym terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku uiszczania bieżących lub zaległych płatności, w tym płatności z tytułu świadczonych przez Getso.pl usług.

§9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Getso.pl zastrzega, że wszelkie materiały, aplikacje oraz produkty dostarczane Kontrahentowi celem wykonania zamówionych usług, stanowią własność firmy Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2/312, 45-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536049 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), REGON: 360356689, NIP: 7543087776, o ile inne zapisy ORPK, Regulaminów świadczenia poszczególnych usług w Getso.pl lub umowy zawartej pomiędzy Getso.pl a Kontrahentem, nie stanowią inaczej.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia ORPK są postanowieniami ogólnymi, a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe, zawarte w Regulaminach.
 2. Getso.pl zastrzega sobie prawo zmian ORPK oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich, jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Getso.pl niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Getso.pl. O zmianach Getso.pl poinformuje Kontrahenta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 3. Do umów pomiędzy Kontrahentem a Getso.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogące wynikać z umów pomiędzy Kontrahentem a Getso.pl, dotyczące świadczenia usług, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, a także postępowania polubownego, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 4. ORPK w wersji z dnia 13 lutego 2019 r.