Polityka prywatności Newslettera

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Getso.pl o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych prowadzonego pod adresem https://www.getso.pl.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa von Eichendorffa 3, 45-590 Opole, NIP: 7543087776, REGON: 360356689 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy w Opolu VIII Wydział KRS pod numerem 0000536049 w dalszej części Polityki Prywatności zwana „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Udostępnienie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Getso.pl przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń Usługi Newsletter.  
 4. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystania z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez ochronę danych osobowych oraz przez zabezpieczenie tychże danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Użytkownik zapisując się na Usługę Newsletter zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię oraz adres e-mail (lub inne informacje niezbędne do korzystania z Usługi).
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 7. Usługodawca uprawniony jest do udostępniania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter za pośrednictwem serwisu, przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych danych w celach marketingowych.
 8. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu powinien on wysłać Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób, w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana.
 9. Użytkownik ma także prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu powinien on wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Usługodawca nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
 10. W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej https://www.getso.pl, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter, Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, kiedy i jaki adres IP skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 11. Korzystając ze strony internetowej https://www.getso.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 12. Getso.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.  
Wszelkie prawa zastrzeżone © Getso.pl 2011 – 2019. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Informacja o cookies.