Regulamin świadczenia usługi GetsoDom

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin świadczenia usługi GetsoDom, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady, na jakich świadczona jest usługa GetsoDom na rzecz Kontrahenta przez Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2/312, 45-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536049 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), REGON: 360356689, NIP: 7543087776 – zwaną w dalszej części Getso.pl.
 2. Poprzez fakt zamawiania i korzystania z usługi GetsoDom, Kontrahent potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż postanowienia Regulaminu dostępnego w serwisie Getso.pl określają zakres i warunki korzystania z wyżej wymienionej usługi.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kontrahentem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Getso.pl świadczenie usługi GetsoDom poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia usługi dostępnego w Panelu Kontrahenta. Kontrahentem jest wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem posiadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 2. Usługa GetsoDom to usługa polegająca na udostępnianiu Kontrahentowi aplikacji dostępnej w serwisie społecznościowym Facebook.com, pozwalającej na prezentację aktywnych ofert nieruchomości Kontrahenta, świadczona zgodnie ze specyfikacją usługi zamieszczonej na stronach internetowych serwisu Getso.pl – w dalszej części Regulaminu zwana Usługą.
 3. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie firmowej strony profilowej w serwisie Facebook.com z minimalną ilością polubień wynoszącą 2 000 (słownie: dwa tysiące), a także korzystanie z oprogramowania umożliwiającego eksport ofert nieruchomości w formacie Oferty.net. Wymóg polubień dotyczy nowych oraz powracających Kontrahentów – Kontrahenci dotychczas korzystający z Usługi w sposób nieprzerwany nie muszą spełniać powyższego wymogu.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kontrahentem a Getso.pl, o świadczenie Usługi na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 5. Okres Abonamentowy to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Kontrahentowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku i elektronicznym formularzu zamówienia usługi.

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych, obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajdują się w Ogólnym Regulaminie Panelu Kontrahenta.

§4
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Wszelkie informacje na temat obowiązku przestrzegania prawa, zobowiązań i praw Getso.pl oraz Kontrahenta w tym zakresie, znajdują się w Ogólnym Regulaminie Panelu Kontrahenta.

§5
ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Getso.pl zobowiązuje się do aktywowania Usługi według parametrów podanych przez Kontrahenta w prawidłowo złożonym formularzu zamówienia Usługi oraz do wystawienia faktury tytułem utrzymania Usługi.
 2. Po pierwszym zamówieniu Usługi, Kontrahent zobowiązany jest do przesłania eksportu całościowego z wskazanego w prawidłowo złożonym formularzu zamówienia Usługi oprogramowania umożliwiającego eksport ofert nieruchomości w formacie Oferty.net, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Getso.pl. Eksporty kolejnych ofert nieruchomości przesyłanych przez Kontrahenta powinny mieć charakter różnicowy. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie ofert lub ich zduplikowanie ze względu na przesłanie przez Kontrahenta niewłaściwego rodzaju eksportu.
 3. Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia zamówienia Usługi, jednakże Getso.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby czas aktywacji Usługi był możliwie jak najkrótszy.
 4. Brak wpłaty na koncie Getso.pl za Usługę, w ciągu siedmiu dni od daty zamówienia Usługi, powoduje zablokowanie dostępu do Usługi.
 5. Jeżeli po wyżej wymienionym okresie Getso.pl odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania Usługi, dostęp do Usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na Okres Abonamentowy, wskazany w dostarczonej uprzednio do Kontrahenta fakturze VAT.
 6. Usługa nieopłacona w ciągu 21 dni od daty zamówienia zostanie usunięta. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Getso.pl poinformuje Kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z winy Kontrahenta.

§6
PRZEDŁUŻANIE OKRESU ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Na dwa tygodnie przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Getso.pl poinformuje Kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego, oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres, a także prześle fakturę pro-forma tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 2. Kontrahent dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy przez Getso.pl, na podstawie przesłanej faktury pro-forma, tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Kontrahent chcący przedłużyć abonament na kolejny okres, zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny Okres Abonamentowy, zachowując termin płatności wskazany na fakturze pro-forma przesłanej przez Getso.pl.
 4. Kontrahent dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, Ogólnego Regulaminu Panelu Kontrahenta, cennika i specyfikacji Usługi, dostępnych na stronach internetowych serwisu Getso.pl i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich Getso.pl świadczy Usługę.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Getso.pl, tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, okres świadczenia Usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy, liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego. Faktura VAT, jeśli była poprzedzona fakturą pro-forma, zostanie wystawiona w terminie do siedmiu dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Getso.pl.
 6. Brak wpłaty na koncie Getso.pl w terminie oznaczonym na fakturze pro-forma, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Usługi, począwszy od dnia następującego po zakończeniu trwającego Okresu Abonamentowego. Kontrahent wyraża zgodę na przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
 7. Jeżeli w terminie siedmiu dni od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, Getso.pl odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na Okres Abonamentowy wskazany w dostarczonej uprzednio do Kontrahenta fakturze pro-forma.
 8. Brak wpłaty na koncie Getso.pl tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy w ciągu 21 dni po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego, oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Getso.pl oraz usunięcie Usługi.

§7
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Getso.pl zapewnia, iż jedynym celem wykorzystania informacji na temat nieruchomości Kontrahenta, tj. ich ilości, opisów, położenia geograficznego oraz zdjęć, jest prezentacja oferty Kontrahenta za pośrednictwem aplikacji GetsoDom na firmowej stronie profilowej Kontrahenta w serwisie Facebook.com.
 2. Getso.pl zapewnia, iż nie wykorzysta wyżej wymienionych informacji do innych celów.
 3. Getso.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby wszystkie informacje udostępnione przez Kontrahenta były należycie chronione.

§8
PŁATNOŚCI

 1. Opłata za Usługę ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach internetowych serwisu Getso.pl, obowiązującego w dniu zamówienia Usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Abonamentowego Usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 2. Płatność za Usługę rozliczana jest w Okresach Abonamentowych.
 3. Getso.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usługi. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach internetowych serwisu Getso.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny Usługi w trakcie trwania bieżącego Okresu Abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Kontrahenta do końca opłaconego Okresu Abonamentowego Usługi.
 4. Faktura pro-forma tytułem utrzymania Usługi wystawiana jest przy użyciu aktualnych danych Kontrahenta dostępnych w Panelu Kontrahenta. Kontrahentowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie udostępniona poprzez Panel Kontrahenta oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAHENTA

 1. Kontrahent zobowiązany jest do informowania Getso.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, tj. zmiany adresu firmowej strony profilowej w serwisie Facebook.com lub zmiany oprogramowania umożliwiającego eksport ofert nieruchomości w formacie Oferty.net. Informacja taka powinna być przekazywana za pośrednictwem Panelu Kontrahenta w module odpowiedzialnym za aktualizowanie ustawień Usługi.
 2. Po każdej zmianie hasła do swojej strony profilowej w serwisie Facebook.com, Kontrahent korzystający z funkcji Autopromocji zobowiązany jest do odnowienia jej z poziomu Panelu Kontrahenta. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak ofert lub ich błędne wyświetlanie w przypadku nieodnowienia funkcji Autopromocji po zmianie hasła w serwisie Facebook.com.
 3. Kontrahent zobowiązany jest z należytą starannością przygotować opisy ofert nieruchomości. Kontrahent przyjmuje jednocześnie do wiadomości, iż jakość informacji prezentowanych w Usłudze w pełni zależy od jakości opisów i informacji zawartych w opisach ofert nieruchomości wprowadzonych do oprogramowania umożliwiającego eksport ofert nieruchomości w formacie Oferty.net.
 4. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Getso.pl Usługi.
 5. Getso.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi danemu Kontrahentowi, jeżeli:
  1. Kontrahent złamie postanowienia umowy,
  2. Kontrahent będzie korzystał z Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  3. Kontrahent będzie działał na szkodę Getso.pl, innych użytkowników Getso.pl lub użytkowników sieci Internet.

§10
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GETSO.PL

 1. Getso.pl zobowiązany jest do świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, w tym również Kontrahenta.
 2. Getso.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niskiej lub niezadowalającej Kontrahenta jakości opisów nieruchomości prezentowanych w Usłudze, jeżeli jest to w jakikolwiek sposób związane z jakością opisów nieruchomości dostępnych w oprogramowaniu umożliwiającym eksport ofert nieruchomości w formacie Oferty.net.
 3. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe między innymi w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia Usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich;
  2. nieprawidłowego wykorzystania, niezainstalowania lub niewykorzystywania udostępnionej Usługi.
 4. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w ramach Usługi.
 5. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone przez serwis Facebook.com podczas trwania Usługi, które uniemożliwiają, częściowo uniemożliwiają lub powodują nieprawidłowe działanie Usługi. Jednocześnie Getso.pl zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby w takim przypadku aktualizacja Usługi, przywracająca jej prawidłową funkcjonalność, nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.

§11
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie informacje na temat postępowania reklamacyjnego znajdują się w Ogólnym Regulaminie Panelu Kontrahenta.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa może być świadczona wyłącznie Kontrahentom, którzy korzystają z Panelu Kontrahenta, zgodnie z postanowieniami Ogólnego Regulaminu Panelu Kontrahenta. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają zapisy Ogólnego Regulaminu Panelu Kontrahenta.
 2. Getso.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi i rozwiązania umowy o jej świadczenie w przypadku nieprzestrzegania przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu, Ogólnego Regulaminu Panelu Kontrahenta lub przepisów prawa.
 3. Getso.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w serwisie Getso.pl. O zmianie Regulaminu Getso.pl poinformuje Kontrahenta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Kontrahenta.
 4. Regulamin w wersji z dnia 13 lutego 2019 r.