Polityka prywatności

&1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów Getso.pl (zwanych w dalszej części Użytkownikami) jest Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2/31245-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536049 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), REGON: 360356689, NIP: 7543087776 – zwana w dalszej części Getso.pl.
 2. Z Getso.pl można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Getso.pl Sp. z o.o., ul. Kępska 2/31245-129 Opole.

&2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu świadczenia wybranych przez Użytkownika usług, dostarczanych przez Getso.pl, na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy z Getso.pl, akceptację Ogólnego Regulaminu Panelu Kontrahenta oraz poszczególnych regulaminów usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres świadczenia usług przez Getso.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez Getso.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Getso.pl. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Getso.pl.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo w szczególności do:
  1. żądania od Getso.pl dostępu do swoich danych osobowych;
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu nie jest możliwe, Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu);
  3. sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach, gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na realizowanym przez Getso.pl prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Getso.pl na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Getso.pl nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Getso.pl są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 7. Jeżeli Użytkownik zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania, Getso.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie poinformowany.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być następujące podmioty:
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edyta Zawadzka, ul. Tęczowa 34/207, 45-758 Opole, NIP: 7541062513, REGON: 531679176.
  2. I-Systems Sp. z o.o., ul. Bojkowska 47, 44-100 Gliwice, NIP: 7542915900, REGON: 160152906.
  3. SAREN Grzegorz Okoński, Małujowice 39A, 49-318 Skarbimierz, NIP: 8691826763, REGON: 021439248.
  4. Kordian Urban, ul. Kasztanowa 1/8, 46-060 Prószków, NIP: 7471886001, REGON: 360571554.
  5. LANTAN Grzegorz Czerwiński, ul. Politechniczna 17a/2, 80-288 Gdańsk, NIP: 5782490008, REGON: 280180060.
  6. Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany, Ansbach Registration Office: HRB 6089, VAT Reg. No.: DE812871812.
  7. DigitalOcean, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, VAT ID: EU528002224.

&3
PLIKI COOKIES

 1. W serwisach Getso.pl stosowane są pliki “cookies”. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do swoich danych, zmieniając ustawienia “cookies” w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisów Getso.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików “cookies” zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Pliki “cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera Użytkownika strony internetowej, na której są stosowane pliki “cookies”. W przypadku ponownej wizyty Użytkownika na stronie internetowej, pliki “cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.
 3. Pliki “cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji Użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia Użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.
 4. Getso.pl w swoich serwisach stosuje zarówno pliki “cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 5. Getso.pl w swoich serwisach stosuje zarówno własne pliki “cookies”, jak i pliki “cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy. Ze względu na fakt, że sposób działania niektórych plików “cookies”, pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików “cookies”, dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
  https://policies.google.com/technologies/cookies
  https://www.facebook.com/policies/cookies
 6. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików “cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354), pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików “cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików “cookies” w witrynach internetowych. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczania plików “cookies” na jego urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików “cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.
 7. Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików “cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
 8. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików “cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.