Zasady korzystania z serwisów Getso.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zasady korzystania z serwisów Getso.pl, zwane w dalszej części Zasadami, określają zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z serwisów internetowych należących do Getso.pl.
 2. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.getso.pl jest udostępniany przez Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2/312, 45-129 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536049 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), REGON: 360356689, NIP: 7543087776 – zwaną w dalszej części Getso.pl.
 3. Niniejsze Zasady określają warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisów internetowych, o których mowa w ust. 2.
 4. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisów internetowych, o których mowa w ust. 2.
 5. Zawartość stron Getso.pl stanowi własność Getso.pl lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
 6. Jeśli nie wskazano inaczej, Użytkownicy serwisów Getso.pl mają prawo przeglądać serwisy Getso.pl oraz utrwalać je w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.

§2
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisów Getso.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez Getso.pl informacji o korzystaniu przez Użytkownika z serwisów, o których mowa w §1, ust. 2, niezgodnie z Zasadami lub z przepisami prawa, Getso.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości serwisów Getso.pl bez zgody Getso.pl, wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). W szczególności Użytkownik serwisów Getso.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej udostępnionej przez Getso.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
 4. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisów Getso.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów, Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Getso.pl.
 5. Zawartość serwisów Getso.pl została przygotowana przez Getso.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Getso.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisów Getso.pl.
 6. Zabronione jest korzystanie z serwisów Getso.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
  1. masowe wysyłanie pakietów do serwisów Getso.pl;
  2. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisów Getso.pl;
  3. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisów Getso.pl.
 7. Działania opisane w ust. 6 mogą stanowić dla Getso.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisów Getso.pl dla danego Użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady mogą być w każdej chwili zmienione przez Getso.pl. Korzystanie przez użytkownika z serwisów, o których mowa w §1, ust. 2, po zmianie Zasad oznacza akceptację zmian.
 2. Zasady po zmianie, o której mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych udostępnianych przez Getso.pl.